دکتر سـلامت
ارتباطـی نویـن میـان
من و دکترم!

اخبار چشم پزشکی
بروزترین ها
بروزترین ها
محبوبترین
محبوبترین
برجسته ترین ها
برجسته ترین ها
جستجوی پزشکان
بر اساس کد نظام پزشکی :
بر اساس نام :
در تخصص :
پزشکان متخصص چشم پزشکی
جدیدترین پزشکان
جدیدترین پزشکان
محبوبترین پزشکان
محبوبترین پزشکان
فعال ترین پزشکان
فعال ترین پزشکان
مقالات چشم پزشکی
bsbmbujm.jpg
آب مروارید چیست
آب مروارید عبارت است از كدر شدن عدسی چشم كه بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای كه بخار آب آنرا تار كرده باشد، آب مروارید نیز باعث تاری دیده میشود. عقاید غلطی درباره آب مروارید وجود دارد، اما باید گفت كه آب مروارید:

پرده ای بروی چشم نیست
بر اثر استفاده بیش از حد از چشم بوجود نمی‌آید
سرطان نیست
از یك چشم به چشم دیگر سرایت نمی‌كند
سبب كوری قابل برگشت نمی‌شود

علائم شایع آب مروارید عبارتند از:

كه بدون درد است
حساسیت به نور
تغییرات مكرر نمره عینك
دو بینی در یك چشم
احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه
كاهش دید در شب
محو شدن یا زرد شدن رنگهاآب مروارید ممکن است سبب تاری یا عدم وضوح دید شود

مقدار و شكل كدر شدن عدسی متفاوت است. چنانچه كدر شدن عدسی نزدیك مركز عدسی نباشد ممكن است شما از وجود آب مروارید آگاه نباشید.
آب مروارید چیست
bsbmbujm.jpg
آب مروارید عبارت است از كدر شدن عدسی چشم كه بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای كه بخار آب آنرا تار كرده باشد، آب مروارید نیز باعث تاری دیده میشود. عقاید غلطی درباره آب مروارید وجود دارد، اما باید گفت كه آب مروارید:

پرده ای بروی چشم نیست
بر اثر استفاده بیش از حد از چشم بوجود نمی‌آید
سرطان نیست
از یك چشم به چشم دیگر سرایت نمی‌كند
سبب كوری قابل برگشت نمی‌شود

علائم شایع آب مروارید عبارتند از:

كه بدون درد است
حساسیت به نور
تغییرات مكرر نمره عینك
دو بینی در یك چشم
احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه
كاهش دید در شب
محو شدن یا زرد شدن رنگهاآب مروارید ممکن است سبب تاری یا عدم وضوح دید شود

مقدار و شكل كدر شدن عدسی متفاوت است. چنانچه كدر شدن عدسی نزدیك مركز عدسی نباشد ممكن است شما از وجود آب مروارید آگاه نباشید.
bsbmbujm.jpg
بررسی شیوع عفونت در 100 مورد جراحی دندانهای عقل
igigiegg.jpg
سابقه و هدف: دندانهای عقل نهفته، قبل و بعد از جراحی افکار بسیاری از متخصصین و دندانپزشکان را به خود معطوف داشته اند. در جراحی دندانهای عقل نهفته، به وجود آمدن عوارض پس از جراحی مانند عفونت و خونریزی از مشکلاتی هستند که ممکن است همراه با خارج کردن این دندانها بوجود آیند. این مطالعه با هدف بررسی عارضه عفونت پس از جراحی در 100 بیمار (100 بیمار عقل نهفته) مراجعه کننده به بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1379 انجام گرفته است. مواد و روشها: این تحقیق به صورت مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی و تکمیل پرسشنامه پس از مشاهده انجام شده است. تحقیق بر روی 100 بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی که از جهت جسمانی در سلامت کامل بودند انجام شده است. نمونه ها در این مطالعه در دسترس بودند و در پایان هفته اول و دوم و در صورت لزوم هفته چهارم پس از جراحی مورد ارزیابی قرار‌‌ می‌گرفتند و علائم موجود ثبت‌‌ می‌گردید. در ضمن بیمارانی که مشکوک به علائم عفونت بودند تحت پیگیری های منظم طی 24 ساعت بعدی قرار گرفتند. در نهایت آخرین پیگیری نیز جهت بررسی عفونت زیرپریوستی پس از یک ماه انجام شد. لازم به ذکر است که در جراحی هایی که از میکروموتور استفاده‌‌ می‌شد بنا به صلاحدید جراح آنتی بیوتیک تجویز‌‌ می‌گردید. آنالیزهای آماری شامل آنالیز توصیفی و تحلیلی بودند. آنالیزهای تحلیلی در مورد متغیرهای کمی شامل آنالیزT Test، one way و در مورد متغیرهای کیفی شامل آنالیز chi square بوده است. همچنین نتیجه آنالیز P value نشان‌‌ می‌دهد که چنانچه این عدد کوچکتر یا مساوی 0.05 باشد، از نظر آماری معنی دار خواهد بود. یافته ها: نتیجه این مطالعه به این صورت بود که 6 درصد از بیماران علائم واضح کلینیکی عفونت را دارا بودند و 94 درصد از بیماران در این پیگیری ها سیر معمول بهبودی را طی کردند. میزان عفونت در فک پایین بیشتر از فک بالا بود، همچنین در جراحی بافت سخت مخصوصا در صورت استفاده از میکروموتور احتمال ایجاد عفونت بیشتر بوده است. در عین حال فلپ از نوع مثلثی بیشتر از فلپ پاکتی باعث عفونت شد. نتیجه گیری: در نهایت نتایج زیر از این مطالعه حاصل گردیدند:1. در دندانهای عقل با وضعیت مشکل تر از جمله نهفتگی Cl III یا نهفتگی با عمق کلاس C دقت عمل بالاتری لازم است.2. فلپ پاکتی از جهت ایجاد عفونت بهتر از فلپ مثلثی است.3. در صورت استفاده از میکروموتور باید اصول آسپسی و کنترل عفونت رعایت گردد.4. در این تحقیق بین بروز عفونت پس از جراحی و استفاده از آنتی بیوتیک ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.
igigiegg.jpg
بررسی فراوانی انواع عیوب انکساری در بیماران
hkhlhjfl.jpg
چکیده پیش زمینه و هدف: بینایی یکی از شاخصهای سلامتی و کیفیت زندگی است. براساس آخرین برآورد سازمان بهداشت جهانی 161 میلیون نفر از مردم جهان دارای اختلال بینایی هستند، علت اصلی اختلال بینایی ممکن است عیوب انکساری باشد. هدف از اجرای این طرح تعیین فراوانی انواع عیوب انکساری در مراجعین به درمانگاه تخصصی چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه میباشد.مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و در آن 451 نفر از مراجعین به درمانگاه تخصصی چشم بیمارستان امام خمینی ارومیه با عیب انکساری مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونهگیری بهصورت تصادفی در دسترس انجام گرفت. اطلاعات جمعآوری شده پس از پردازش در برنامه نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمونهای توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدند.یافتهها: توزیع فراوانی انواع عیوب انکساری در کل چشمهای افراد تحت مطالعه نشان داد که 41 چشم (5/4 درصد) دارای�بدون عیوب انکساری، 71 چشم (9/7 درصد) دوربین، 290 چشم (2/32 درصد) نزدیک بین، 73 چشم (1/8 درصد) آستیگمات و 427 چشم (3/47 درصد) عیوب انکساری ترکیبی� بوده است. شایعترین عیب انکساری در بین نمونههای مورد مطالعه عیوب انکساری ترکیبی بود (268 نفر یعنی 4/59 درصد) و عیب انکساری آستیگماتیسم تنها کمترین فراوانی (29 نفر یعنی 4/6 درصد) را داشت. انواع عیوب انکساری در دو جنس مرد و زن تقریباً به موازات هم بوده و رابطه آماری معنیداری بین آنان وجود نداشت (P>0.05). در تمام گروههای سنی شایعترین درجه عیب انکساری برای تمام عیوب انکساری در محدوده 4-0 دیوپتر بود. بحث و نتیجهگیری: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فراوانی عیوب انکساری در حجم نمونه کوچک انجام پذیرفته و قابل مقایسه با نتایج سایر مطالعات که با حجم نمونه بزرگ و با هدف تعیین میزان شیوع عیوب انکساری انجام گرفتهاند، نخواهد بود. لذا پیشنهاد میگردد مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر و با هدف تعیین میزان شیوع آنها انجام گیرد.
hkhlhjfl.jpg
تمامی حقوق مادی و معنوی این پرتال برای دکترسلامت
محفوظ واستفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است.
  شرکت طراح نرم افزار پیشگام
  www.tnp.co.ir       
با دکتر سلامت تماس بگیرید
دکتر سلامت
نمونه کار های ما
egdxefcb.jpghhhihpfl.jpgididikgg.jpgiziyjfhb.jpg
jvjtaehw.jpgavasazir.jpgbrbnbujm.jpgcncicpal.jpg
تلفن:                                         35513178-041
091-49133940                         
..................................................................
دورنگار:                                    35519910-041
..................................................................
ایمیل:                     E   info@doctor-salamat.ir
                                              ali.jodiry@gmail.com
..................................................................
آدرس: تبـریـز، بلوار 22 بهمن، مجتمع تجاری و اداری میلاد،   A
طبقه سوم، واحد 302
..................................................................

 

 
اطلاعات تماس
تغییر رنگ